Om livskvalitet, menneskeverd og trygghet.

30. jan, 2019

LIVSKVALITET: Livskvalitet er en subjektiv følelse av velvære. Hva slags kvalitet har jeg på livet mitt? Hva skal til for at jeg skal ha et godt liv?

Opplevelse av livskvalitet varierer fra person til person, og kan være ulik hos samme person i ulike livsfaser. Alle har sin egen oppfatning om hva livskvalitet er for dem, hva som må til for at man kan ha det godt i eget liv. Hvert menneske vet best hva som er best for seg.

Selv om for eksempel helsa ikke er god, kan man oppleve å ha det ganske bra, bare omstendighetene rundt er tilfredsstillende.

MENNESKEVERD: Hva er min verdi som menneske? Hvordan verdsetter jeg meg selv? Hvordan verdsetter andre meg? Hvordan verdsetter jeg andre?

Menneskeverd og livskvalitet er det som hver enkelt av oss trenger for å oppleve livet sitt som rikt, meningsfullt og godt. Det handler blant annet om å få dekket grunnleggende behov, hvordan vi samspiller med andre mennesker (kommunikasjon) og følelse av mestring.

Et høyt menneskeverd karakteriseres av at hvert enkelt menneske er et fritt, tenkende, handlende og skapende vesen, der respekt for det enkelte menneske, trygghet, tillit, vennskap, medmenneskelighet og kjærlighet er viktige stikkord. Det kristne og humanistiske livssynet verdsetter dette, - at livet i seg selv er verdifullt. I Guds øyne er vi alle like verdifulle mennesker. Han elsker hver og en av oss like mye og ønsker at vi skal ha det best mulig i våre liv, på tross av ulike grader av vansker, utfordringer og belastninger. Foran Guds ansikt står vi inne i kjærlighetslyset som omgir Jesus.

TRYGGHET: Å føle trygghet i tilværelsen er et grunnleggende menneskelig behov. Hvis vi har det godt med oss selv, blir vi tryggere og modigere; tryggere som mennesker, tryggere til å våge å være de vi er, tryggere til å våge oss ut på nye utfordringer, tryggere i å være Guds barn. Trygghet gir frimodighet. For å kunne våge noe, trenger man en viss grad av trygghet. Men tryggheten kan også bli ei sovepute, der man luller seg inn fordi det er et godt og behagelig sted å være. Dette er en misforstått trygghet som ikke gir vekst og utvikling. Tryggheten er ment til å puffe oss videre til å våge nye utfordringer i våre liv.

Hva skal til for å oppleve trygghet i min hverdag? Hvordan opplever jeg trygghet og god livskvalitet i min livssituasjon?

Opplevelse av trygghet og god livskvalitet trenger faktorer som:

-          Å ha et sted å bo, tilfredsstillende økonomi og arbeid

-          Familie og venner

-          At noen bryr seg om meg

-          At jeg kan bety noe for noen

-          Å kunne trives sammen med andre mennesker

-          Å kunne ha nære kontaktforhold til andre mennesker

-          Å kunne føle glede, velvære og tilfredshet

-          Positiv oppfatning av seg selv

-          Det å kunne mestre egen livssituasjon på tross av for eksempel sjukdom, stress, sorg, påkjenninger og utfordringer av ulike slag

-          Å kunne ta selvstendige valg i forhold til seg selv og sitt liv

-          Å kunne utnytte og utvikle sine ressurser, talenter, egenskaper

(Jan Kåre Hummelvoll, 1992)

 

 

GRUNNLEGGENDE BEHOV.

Å få dekket grunnleggende behov har betydning for vår livskvalitet:

Maslow’s behovshierarki:

a)       Fysiologiske behov.

-          Mat, vann, luft, varme, aktivitet, hvile, personlig hygiene

-          Behov som er nødvendige å få dekket for at vi skal kunne overleve

b)      Psykiske og sosiale behov.

-          Å oppleve trygghet, kjærlighet, respekt, forståelse, aksept, kontakt med andre, å kunne bestemme over seg selv og sitt eget liv, å bli anerkjent av andre mennesker, forutsigbarhet, stabilitet

-          Behov som er nødvendige å få dekket for at vi skal føle egenverd og respekt

c)       Åndelige behov.

-          Det å tro på noe, finne mening i livet og tilværelsen, finne mening med livet

-          Utvikle våre ressurser, dvs våre sterke sider, evner og anlegg, også skapende evner

-          Å ha noe å tro på gir ofte en livstrygghet

-          Behov som er nødvendige å få dekket for bl a å oppleve mestring, håp og trygghet.

Dersom de grunnleggende behovene blir tilfredsstilt, vil det bedre opplevelsen av livskvalitet, mens det å ikke få tilfredsstilt disse behovene vil påvirke opplevelsen av livskvalitet negativt og gi større utrygghet.

 

MESTRING.

Mestring vil si å klare noe, kunne noe. Jeg mestrer = jeg kan.

Å oppleve mestring gir økt egenverd som menneske, bedre selvfølelse, bedre livskvalitet, en følelse av mening med livet, og økt trygghet.

Mestring i forhold til seg selv:

-          egenomsorg, å kunne ta vare på seg selv

-          at man kan takle sin indre verden med alle tanker og følelser

I forhold til andre:

-          å kunne kommunisere med andre

-          å kunne oppleve samhørighet med andre mennesker

-          føle glede ved å være sammen med andre mennesker

I forhold til dagliglivet:

-          bolig, økonomi, jobb, handle/gjøre innkjøp, ta buss, husarbeid, hobbier, aktiviteter i og utenfor hjemmet mm..

 

 

KOMMUNIKASJON.

Kommunikasjon er samspill mellom mennesker og er en tosidig prosess, der begge parter deltar. Det å møte og forholde seg til andre mennesker er nesten umulig å unngå. Kommunikasjon er «nøkkelen» til hvordan alle forhold mellom mennesker utvikler seg, både gode og dårlige, - også misforståelser og konflikter.

Holdningene og verdiene våre vil også påvirke hvordan vi kommuniserer med andre, både verbalt og non-verbalt.

Verbal kommunikasjon = det du sier med ord.

Non-verbal kommunikasjon = det du sier med kroppsspråket ditt.

-          Uttrykker følelser, holdninger og hvordan du har det inni deg

-          Er vanskelig å kontrollere

-          Viser seg i ansiktsuttrykk, mimikk, kroppsholdning, øyekontakt, tonefall, stemmebruk

-          Gjennom non-verbal kommunikasjon kan man altså sende ut signaler som sier noe annet enn det man sier med ord, og som den andre parten oppfatter

-          80% av all kommunikasjon som blir oppfattet av motparten er den non-verbale.

God kommunikasjon: For å oppnå god kommunikasjon er det en fordel at man er ekte og ærlig. Det vil også være en trygghetsfaktor i forhold til å kunne tørre å åpne seg for andre mennesker. Ros, smil, å vise ekte interesse, gi hyggelige og ærlige kommentarer, vise vennlighet og hjelpsomhet er positiv kommunikasjon, som får den andre til å føle økt selvrespekt, økt menneskeverd, økt trygghet og bedre livskvalitet.

-------------

Gud setter menneskeverd veldig høyt. Han vil følge oss på livsveien, uansett hvordan vi har det med oss selv, med andre, om vi er oppe eller nede, - fysisk, psykisk, sosialt eller åndelig. Gud elsker oss med guddommelig kjærlighet og omsorg, fordi vi er hans barn. Han viser oss respekt, anerkjennelse og gir oss veiledning på veien. I Guds øyne er vi alle like verdifulle som mennesker. Han ønsker at vi skal finne trygghet i Hans omsorg og kjærlighet til oss og stole på Han. Gud er med i alt som skjer.

 

Fornøyd eller misfornøyd med tilværelsen….??  Er omstendighetene rundt oss slik at vi kan si at vi har det ganske ok og kan si at vi har bra livskvalitet? Kan vi til en viss grad aktivt selv påvirke vår livssituasjon?

 

Livskvalitet, bedre egen livskvalitet??

Trygghet, trygghet hos Gud, trygghet i Gud. Trygghet i meg selv.

Trygghet til å våge, trygghet til å våge nye utfordringer, trygghet til å mestre det jeg synes er vanskelig, fordi jeg er trygg i Gud. Gud er med. Gud gir meg styrke..

Hilsen Eli.

Guds fred!                 

                                                                       ***

Del denne siden

Når dører lukkes, åpner Gud alltid nye.

14. apr, 2018

Nytt tekstilbilde:

Nytt tekstilbilde:
"Når dører lukkes, åpner Gud alltid nye.
Til salgs.
Mål: 31x49 cm.

Når livet ikke blir som du trodde, når det kanskje oppleves at livet snus i revers: be, tro, stol på og lev i forventning om at noe nytt og bedre skal skje. At Gud har kontroll. Vit at du er velsigna og elska som du er, at du er trygg i Guds hånd ❤.

Gud har kontrollen

10. apr, 2018

Når dører lukkes,  åpner Gud alltid nye.

Det går ikke alltid som du tenker

eller ønsker deg.

Drømmer går ikke alltid i oppfyllelse.

Planer går i knas.

Bønner oppleves ikke alltid

å bli besvart som du vil,

eller å bli besvart i det hele tatt...

Av og til er det vanskelig å forstå

at Gud har kontrollen,

at Han ser foran deg

og går foran deg.

For Gud gjør nettopp det,

går foran oss og legger ting til rette.

Han er ikke begrensa av tid og rom.

Vi må lære oss å tro på at Gud har kontroll, 

og stole på at Hans timing er rett for det som skjer.

Det er ikke lett å være

et tålmodig menneske

når drømmer går i knas,

når dører lukkes,

når uvissheten rår.

Men Gud har en plan for deg.

Han vil åpne nye vinduer, nye dører.

Nye muligheter, 

som kan vise seg å bli

enda mye bedre for deg

enn sånn som du hadde det.

Og gi deg flere velsignelser

enn det du så for deg

i dine drømmer.

For Gud har sagt at Han

vil lede deg og vise deg

den veien du skal gå.

Han vil lyse opp veien for deg,

skritt for skritt

- og gi deg råd.

Dersom du er tålmodig,

og venter

til Guds plan for deg

blir åpenbart i rette tid,

vil du oppleve nye

velsignelser i ditt liv.

Be.

Tro.

Og stol på

at Gud har kontrollen.

Han vil det beste for deg,

fordi Han elsker deg.

 Gud velsigne deg,

hilsen fra Eli 🙂

Jesaia 41:10

31. jan, 2018

Jesaia 41:10.
Jeg har i et tidligere blogginnlegg fortalt om hvorfor jeg er så glad i dette verset.

Dette tekstilbildet er helt nytt, ferdig i går, 30.januar 2018. Jeg fikk det sånn for meg at jeg skulle lage et bilde med kun dette bibelverset som tema, og sånn ble det.

«Frykt ikke, for jeg er med deg, vær ikke redd, for jeg er din Gud. 
Jeg gjør deg sterk og hjelper deg og holder deg oppe med min rettferds høyre hånd.»

Livet mitt har i det siste vært prega av mye kaos, bekymringer og frustrasjoner. Løftene fra Gud hjelper meg å holde hodet over vannet og å stole på at Han er med meg og at han ikke vil svikte. Dag og natt omgir Han meg på alle sider og holder meg fast i sin hånd.

Gud holder meg fast
dag og natt
i lys og mørke
i glede og sorg

Jeg holder tak i hans tommelfinger
Han sier at jeg er trygg
Jeg kan få snu meg mot lyset
Det hellige lyset
Mot nåden i Jesu navn
Stole på at Hans løfter er sanne og virkelige
Det gir meg fred 
Det gir meg trygghet
Det gir meg livsmot
Det gir meg optimisme og glede midt i det som er vanskelig.
Takk Gud for at du ikke slipper taket!

Jeg ønsker Guds velsignelse over deg og ditt liv, 
i Jesu navn.

Hilsen Eli

Jesaia 41:10.
Jeg har i et tidligere blogginnlegg fortalt om hvorfor jeg er så glad i dette verset.

Dette tekstilbildet er helt nytt, ferdig i går, 30.januar 2018. Jeg fikk det sånn for meg at jeg skulle lage et bilde med kun dette bibelverset som tema, og sånn ble det.

«Frykt ikke, for jeg er med deg, vær ikke redd, for jeg er din Gud.
Jeg gjør deg sterk og hjelper deg og holder deg oppe med min rettferds høyre hånd.»

Livet mitt har i det siste vært prega av mye kaos, bekymringer og frustrasjoner. Løftene fra Gud hjelper meg å holde hodet over vannet og å stole på at Han er med meg og at han ikke vil svikte. Dag og natt omgir Han meg på alle sider og holder meg fast i sin hånd.

Gud holder meg fast
dag og natt
i lys og mørke
i glede og sorg

Jeg holder tak i hans tommelfinger
Han sier at jeg er trygg
Jeg kan få snu meg mot lyset
Det hellige lyset
Mot nåden i Jesu navn
Stole på at Hans løfter er sanne og virkelige
Det gir meg fred
Det gir meg trygghet
Det gir meg livsmot
Det gir meg optimisme og glede midt i det som er vanskelig.
Takk Gud for at du ikke slipper taket!

Jeg ønsker Guds velsignelse over deg og ditt liv,
i Jesu navn.

Hilsen Eli

BØNN

24. okt, 2017

I bønnens rom.

Et stille rom
Her er jeg nær Gud
Her er Gud nær meg
Det skjer et møte 
mellom Gud og meg

Mine bønner og sukk stiger opp 
til Guds trone
Til helligdommen
Gud hører meg
Han vil svare meg

Guds kjærlighet er uendelig mye større 
enn jeg kan fatte

Gud gjør denne stunda hellig
Han møter meg her 
med sin kjærlighet og sin omsorg

Herre, la mitt hjerte åpne seg 
så jeg kan se, 
kjenne 
og forstå.

(Eli 2000)

I bønnens rom.

Et stille rom
Her er jeg nær Gud
Her er Gud nær meg
Det skjer et møte
mellom Gud og meg

Mine bønner og sukk stiger opp
til Guds trone
Til helligdommen
Gud hører meg
Han vil svare meg

Guds kjærlighet er uendelig mye større
enn jeg kan fatte

Gud gjør denne stunda hellig
Han møter meg her
med sin kjærlighet og sin omsorg

Herre, la mitt hjerte åpne seg
så jeg kan se,
kjenne
og forstå.

(Eli 2000)